Menu Đóng
Ghép phổi

Ghép phổi (Lung transplant)

Ghép phổi (Lung transplant) là một phẫu thuật để thay thế một lá phổi bị bệnh hoặc bị tổn thương bằng một lá phổi khỏe mạnh, thường là từ một

Đo chức năng hô hấp

Đo chức năng hô hấp (Spirometry)

Đo chức năng hô hấp (Spirometry) là phương pháp được sử dụng để đánh giá mức độ hoạt động của phổi bằng cách đo lượng không khí hít vào, thở

Ghép phổi

Ghép phổi (Lung transplant)

Ghép phổi (Lung transplant) là một phẫu thuật để thay thế một lá phổi bị bệnh hoặc bị tổn thương bằng một lá phổi khỏe mạnh, thường là từ một

Đo chức năng hô hấp

Đo chức năng hô hấp (Spirometry)

Đo chức năng hô hấp (Spirometry) là phương pháp được sử dụng để đánh giá mức độ hoạt động của phổi bằng cách đo lượng không khí hít vào, thở