Điều khoản sử dụng

Cập nhật lần cuối: ngày 4 tháng 6 năm 2021Chào mừng bạn đến với các trang web của Lang Nguyên Media thuộc Công ty CP Dịch vụ Y tế Lang Nguyên. Các điều khoản và điều kiện sau đây, cùng với bất kỳ tài liệu nào mà chúng kết hợp bằng cách tham chiếu, bao gồm nhưng không giới hạn Chính sách quyền riêng tư (gọi chung là “Điều khoản sử dụng”), chi phối quyền truy cập và sử dụng bộ trang web của Lang Nguyên Media.

Các trang web của Lang Nguyên bao gồm www.suckhoeyte.com.vn , www.dichvuytesuckhoe.com.vn (gọi chung là “Trang web”).

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản Sử dụng này trước khi bạn bắt đầu sử dụng Dịch vụ. BẰNG CÁCH TRUY CẬP, DUYỆT HOẶC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ (BAO GỒM VIỆC BẠN NỘP THÔNG TIN VÀO TRANG WEB), BẠN XÁC NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC, HIỂU VÀ ĐỒNG Ý PHẢI TRẢ LẠI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, BAO GỒM CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THAM KHẢO), VÀ PHÙ HỢP VỚI TẤT CẢ CÁC LUẬT VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG. Bạn đồng ý rằng Điều khoản sử dụng, kết hợp với hành động sử dụng Dịch vụ của bạn, có hiệu lực pháp lý giống như hợp đồng bằng văn bản với chữ ký bằng văn bản của bạn và đáp ứng bất kỳ luật nào yêu cầu chữ ký hoặc văn bản. Bạn đồng ý thêm rằng bạn sẽ không thách thức tính hợp lệ, khả năng thực thi hoặc khả năng chấp nhận của Điều khoản sử dụng với lý do rằng nó đã được truyền hoặc ủy quyền bằng phương pháp điện tử.

Dịch vụ được cung cấp và có sẵn cho người dùng từ 18 tuổi trở lên. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn đáp ứng yêu cầu về tính đủ điều kiện đã nêu ở trên. Nếu bạn không đáp ứng yêu cầu này, bạn không được truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

VUI LÒNG NHẬN THỨC RẰNG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY BAO GỒM GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA TRUYỀN THÔNG Y TẾ VÀ CÁC NGHĨA VỤ CỦA CHÚNG TÔI LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ, DUY TRÌ CÁC ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ DUYỆT CÁC LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM CỦA TRUYỀN THÔNG Y TẾ.

DỊCH VỤ KHÔNG CUNG CẤP TƯ VẤN Y TẾ.

Mục lục

 • Nội dung
 • Chấp thuận sử dụng
 • Quy tắc chung
 • Sao chép nội dung trên các trang web khác
 • Trách nhiệm của Lang Nguyên Media và các nhà cấp phép của nó
 • Quảng cáo, Tìm kiếm và Liên kết đến các Trang web Khác
 • Bồi thường
 • Địa điểm; Sống sót
 • Quyền hạn
 • Bình luận
 • Thông báo để Báo cáo và Khiếu nại Vi phạm Bản quyền
 • Quyền riêng tư của bạn
 • Hoàn thành Thỏa thuận; Sửa đổi
 • Chấm dứt
 • Không từ bỏ
 • Thông tin liên lạc

NỘI DUNG

Nội dung của Dịch vụ, chẳng hạn như văn bản, đồ họa, hình ảnh, thông tin thu được từ người cấp phép của Lang Nguyên Media và các tài liệu khác có trên trang web, ứng dụng, bản tin và sản phẩm (“Nội dung”) chỉ dành cho mục đích thông tin. Nội dung và Dịch vụ không nhằm mục đích thay thế cho lời khuyên, chẩn đoán hoặc điều trị y tế chuyên nghiệp. Luôn luôn tìm kiếm lời khuyên của bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ y tế có trình độ khác nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến tình trạng sức khỏe.

Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể phải cấp cứu y tế, hãy gọi cho bác sĩ hoặc 911 ngay lập tức. Lang Nguyên Media không khuyến nghị hoặc xác nhận bất kỳ xét nghiệm, bác sĩ, sản phẩm, quy trình, ý kiến ​​cụ thể nào hoặc thông tin khác có thể được đề cập trên Nội dung hoặc Dịch vụ. Việc phụ thuộc vào bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi Lang Nguyên Media, nhân viên của Lang Nguyên Media, những người khác xuất hiện trong Nội dung hoặc trên Dịch vụ theo lời mời của Lang Nguyên Media, hoặc những khách truy cập khác vào Dịch vụ hoàn toàn tự chịu rủi ro. Nội dung và Dịch vụ có thể chứa các tài liệu liên quan đến sức khỏe hoặc y tế có tính chất khiêu dâm. Nếu bạn thấy những tài liệu này gây khó chịu, bạn có thể không muốn sử dụng Nội dung hoặc Dịch vụ của chúng tôi.

Trừ khi có ghi chú khác, tất cả Nội dung và Dịch vụ, cho dù được đăng công khai hay được truyền tải riêng tư, cũng như tất cả các tác phẩm phái sinh, đều là tài sản do Lang Nguyên Media sở hữu, kiểm soát, cấp phép hoặc sử dụng với sự cho phép của Lang Nguyên Media và / hoặc công ty mẹ, công ty con và chi nhánh của nó, hoặc các bên khác đã cấp phép hoặc cho phép tài liệu của họ được Lang Nguyên Media sử dụng. Dịch vụ nói chung và Nội dung được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, thương mại và các luật khác. Tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trên toàn thế giới đối với Dịch vụ và Nội dung đều thuộc sở hữu của Lang Nguyên Media hoặc được sử dụng với sự cho phép. Trang web, biểu trưng của Trang web, Ứng dụng, biểu trưng của Ứng dụng và tất cả các nhãn hiệu khác xuất hiện trên Nội dung và Dịch vụ là nhãn hiệu của Lang Nguyên Media hoặc được cấp phép hoặc sử dụng với sự cho phép của chủ sở hữu bởi Lang Nguyên Media. Bạn đồng ý không hiển thị hoặc sử dụng các nhãn hiệu đó mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Lang Nguyên Media. Lang Nguyên Media từ chối bất kỳ lợi ích độc quyền nào đối với nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu trưng, ​​khẩu hiệu, tên miền và tên thương mại khác với tên riêng của mình.

Nội dung và Dịch vụ chỉ nhằm mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại cho người sử dụng Dịch vụ và không được sử dụng trừ khi được cho phép trong Điều khoản Sử dụng này. Bạn có thể chia sẻ Nội dung bằng cách sử dụng các liên kết mạng xã hội (ví dụ: “Chia sẻ”, “Ghim nội dung” và “Tweet”) được cung cấp trên Dịch vụ của chúng tôi. Bạn cũng có thể chia sẻ Nội dung qua email thông qua việc sử dụng liên kết “Chia sẻ” của chúng tôi. Bạn có thể tải xuống hoặc sao chép Nội dung và các tài liệu có thể tải xuống khác được hiển thị trên Dịch vụ chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn. Không có quyền, tiêu đề hoặc quyền lợi đối với bất kỳ tài liệu hoặc phần mềm đã tải xuống nào được chuyển giao cho bạn do kết quả của việc tải xuống, chia sẻ hoặc sao chép như vậy. Ngoại trừ như đã lưu ý ở trên, bạn không được sao chép, tái xuất bản, xuất bản, tải lên, đăng, truyền, phân phối (kể cả bằng email hoặc các phương tiện điện tử khác), hiển thị công khai, sửa đổi, tạo các tác phẩm phái sinh từ, bán hoặc tham gia vào bất kỳ việc bán hoặc khai thác theo bất kỳ cách nào, toàn bộ hoặc một phần, bất kỳ Nội dung, Dịch vụ hoặc bất kỳ phần mềm nào có liên quan mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Lang Nguyên Media hoặc chủ sở hữu của tài liệu đó. Không có nội dung nào trong Nội dung hoặc Dịch vụ cấp hoặc phải được hiểu là cấp bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng nào, ngụ ý hay nói cách khác, bất kỳ nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, trang phục thương mại hoặc tài liệu có bản quyền hoặc độc quyền khác được hiển thị trên các Phụ lục và Dịch vụ này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Lang Nguyên Media hoặc chủ sở hữu của tài liệu đó. Tất cả các quyền không được Lang Nguyên Media cấp rõ ràng ở đây cho bạn được bảo lưu bởi Lang Nguyên Media và / hoặc người cấp phép của nó. Tên thương mại của bên thứ ba, tên sản phẩm,

Thông tin được trình bày trên hoặc thông qua Nội dung và Dịch vụ chỉ được cung cấp cho các mục đích thông tin chung. Chúng tôi có thể cập nhật Nội dung theo thời gian, nhưng Nội dung không nhất thiết phải hoàn chỉnh hoặc cập nhật. Bất kỳ tài liệu nào trên Dịch vụ đều có thể lỗi thời vào bất kỳ thời điểm nào và Chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật tài liệu đó.

CHẤP THUẬN SỬ DỤNG

Bạn bị cấm vi phạm hoặc cố gắng vi phạm các biện pháp bảo mật trên Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn:

 1. Sử dụng mật khẩu sai hoặc mật khẩu của người dùng khác, hoặc truy cập dữ liệu không dành cho người dùng, hoặc đăng nhập vào máy chủ hoặc tài khoản mà người dùng đó không được phép truy cập;
 2. Tiết lộ mật khẩu hoặc cho phép bên thứ ba sử dụng mật khẩu hoặc không thông báo cho chúng tôi nếu mật khẩu bị xâm phạm;
 3. Cố gắng thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của hệ thống hoặc mạng hoặc vi phạm các biện pháp bảo mật hoặc xác thực mà không có sự cho phép thích hợp;
 4. Cố gắng can thiệp vào dịch vụ đối với bất kỳ người dùng, máy chủ hoặc mạng nào, bao gồm nhưng không giới hạn, thông qua các phương tiện quá tải, “ngập lụt”, “đánh bom thư” hoặc “sự cố”;
 5. Gửi email không được yêu cầu hoặc tin nhắn điện tử thương mại, bao gồm các chương trình khuyến mãi và / hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ;
 6. Giả mạo bất kỳ tiêu đề gói TCP / IP nào hoặc bất kỳ phần nào của thông tin tiêu đề trong bất kỳ email hoặc bài đăng nhóm tin nào; hoặc
 7. Chiếm đoạt tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc Nội dung; xóa hoặc thay đổi bất kỳ Dịch vụ hoặc Nội dung nào; triển khai thông báo bật lên hoặc quảng cáo, chạy hoặc hiển thị Dịch vụ hoặc Nội dung trong khung hoặc thông qua các phương tiện tương tự trên một trang web khác; hoặc liên kết đến Dịch vụ hoặc Nội dung mà không có sự cho phép cụ thể bằng văn bản của chúng tôi.

QUY TẮC CHUNG

Bạn đồng ý chỉ sử dụng Nội dung và Dịch vụ cho các mục đích hợp pháp và chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của riêng bạn. Bạn không được sử dụng Dịch vụ để truyền, đăng, tải xuống, phân phối, sao chép, hiển thị công khai, lưu trữ hoặc tiêu hủy tài liệu (a) vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào, (b) theo cách sẽ vi phạm bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của người khác, hoặc vi phạm quyền riêng tư hoặc công khai hoặc các quyền cá nhân khác của người khác, hoặc (c) bôi nhọ, tục tĩu, xúc phạm, đe dọa, nói xấu, lạm dụng hoặc thù hận.

Chúng tôi có toàn quyền quyết định xem có bất kỳ việc sử dụng nào vi phạm các quy tắc này hay không và hành động như Chúng tôi cho là thích hợp trong trường hợp có bất kỳ vi phạm nào. Các hành vi vi phạm hệ thống hoặc an ninh mạng có thể phải chịu trách nhiệm dân sự hoặc hình sự. Chúng tôi sẽ điều tra các trường hợp có thể liên quan đến các vi phạm đó và có thể liên quan, hợp tác và tiết lộ cho các cơ quan thực thi pháp luật trong việc xác định và truy tố những người dùng có liên quan đến các vi phạm đó.

GIỚI THIỆU NỘI DUNG TRÊN CÁC TRANG WEB KHÁC

Mọi Nội dung được đặt trên trang web của bạn phải được công nhận đối với Trang web hiện hành, với các liên kết được đặt đến bài viết gốc trên Trang web hiện hành. Bạn được phép hiển thị những điều sau trên trang web của mình, với điều kiện bạn làm như vậy theo cách cung cấp đầy đủ tín dụng cho chúng tôi với tư cách là nhà xuất bản ban đầu và không làm tổn hại đến danh tiếng của chúng tôi hoặc lợi dụng nó:

 • Hoạt động, theo liên kết đến toàn bộ bài viết gốc trên Trang web hiện hành.
 • Một trang chuẩn trong mã tiêu đề.

Tuy nhiên:

 • Bạn không được đặt hoặc sử dụng bất kỳ phần mềm nào để đặt bất kỳ bài viết hoàn chỉnh nào từ Trang web hiện hành trên trang web của bạn, trừ khi bạn đã liên hệ với chúng tôi trước và được chúng tôi cho phép bằng văn bản để đặt toàn bộ bài viết trực tuyến – các điều khoản sử dụng đầy đủ này sẽ được áp dụng .
 • Bạn không được thiết lập một liên kết từ bất kỳ trang web nào không thuộc quyền sở hữu của bạn.
 • Không được phép sử dụng bất kỳ và tất cả các biểu trưng của Lang Nguyên Media.
 • Bạn không được thiết lập một liên kết theo cách để đề xuất bất kỳ hình thức liên kết, phê duyệt hoặc chứng thực nào từ phía chúng tôi nếu không có liên kết nào tồn tại.
 • Bạn không được trực tiếp hoặc gián tiếp đề xuất bất kỳ sự chứng thực hoặc chấp thuận nào bởi các Trang web hiện hành của trang web, sản phẩm, nội dung hoặc bất kỳ quan điểm nào được thể hiện trong trang web của bạn.

Nội dung của chúng tôi chỉ có thể được đặt trên các trang web:

 • Không quảng bá, tạo điều kiện hoặc khuyến khích các hoạt động Bất hợp pháp (và không hiển thị Nội dung có thể hành động theo luật của Vương quốc Anh hoặc Hoa Kỳ).
 • Không thúc đẩy, tạo điều kiện hoặc khuyến khích sự thù hận dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở phân biệt chủng tộc, khủng bố, bạo lực và phân biệt đối xử dưới bất kỳ hình thức nào).
 • Không có nội dung gây hiểu lầm, khiêu dâm hoặc phỉ báng.
 • Không hiển thị bất kỳ tài liệu nào vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của bên thứ ba.

Nếu bạn sử dụng tập lệnh để thu thập thông tin từ nguồn cấp dữ liệu RSS của chúng tôi, bạn phải sử dụng ngôn ngữ tập lệnh phía máy chủ như PHP hoặc ASP, không phải JavaScript. Bạn phải thu thập dữ liệu từ các nguồn cấp dữ liệu trong khoảng thời gian đều đặn từ một giờ trở lên và sử dụng cơ sở dữ liệu để lưu trữ. Không được phép sử dụng tập lệnh thu thập dữ liệu từ trang web của chúng tôi với mỗi lần tải trang.

Lang Nguyên Media cung cấp Nội dung miễn phí và bạn không được tính phí đặc biệt cho người dùng truy cập Nội dung của Lang Nguyên Media, cũng như không cố gắng bán Nội dung của chúng tôi theo bất kỳ cách nào.

Lang Nguyên Media bảo lưu quyền hạn chế, tạm ngừng hoặc chấm dứt bất kỳ Nội dung nào, quyền truy cập của bạn vào Nội dung, tính khả dụng của Nội dung hoặc các Điều khoản Sử dụng này bất kỳ lúc nào mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý. Bạn đồng ý xóa tất cả Nội dung khỏi trang web của mình khi nhận được thông báo chấm dứt từ Lang Nguyên Media. Bạn có thể chấm dứt các Điều khoản Sử dụng này bất kỳ lúc nào bằng cách xóa tất cả Nội dung khỏi trang web của bạn và hủy tất cả các bản sao Nội dung của chúng tôi mà bạn sở hữu.

TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA PHƯƠNG TIỆN Y TẾ TRỰC TUYẾN VÀ CÁC NHÀ CẤP PHÉP CỦA NÓ

VÌ MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ CÁC BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN, CÁC GIỚI HẠN VỀ THỜI GIAN BẢO HÀNH NGẪU NHIÊN, HOẶC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI HẬU QUẢ HOẶC SỰ CỐ, CÓ THỂ KHÔNG CÓ GIỚI HẠN VÀ LOẠI TRỪ DƯỚI ĐÂY.

Dịch vụ và Nội dung được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và việc bạn sử dụng Dịch vụ và Nội dung do bạn tự chịu rủi ro. Khi sử dụng Dịch vụ, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện có thể nằm ngoài tầm kiểm soát và quyền hạn của Lang Nguyên Media. Theo đó, Lang Nguyên Media không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc liên quan đến sự chậm trễ, thất bại, gián đoạn hoặc hỏng hóc của bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào khác được truyền liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ.

PHƯƠNG TIỆN TRỰC TUYẾN Y TẾ, LIÊN QUAN ĐẾN, NGƯỜI CẤP PHÉP VÀ NHÀ THẦU CỦA NÓ, ĐẾN MỨC ĐỘ ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, TRUYỆN CỔ TÍCH HOẶC ĐIỀU KHOẢN KHÁC, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VỀ KHẢ NĂNG NGHIÊN CỨU QUYỀN CỦA BÊN VÀ SỰ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, Lang Nguyên Media, các chi nhánh và người cấp phép của nó không tuyên bố hoặc bảo đảm về những điều sau:

 1. Tính chính xác, độ tin cậy, tính đầy đủ, tính cập nhật hoặc tính kịp thời của Nội dung, phần mềm, văn bản, đồ họa, liên kết hoặc thông tin liên lạc được cung cấp trên hoặc thông qua việc sử dụng Dịch vụ.
 2. Việc đáp ứng mọi quy định của chính phủ yêu cầu tiết lộ thông tin về các sản phẩm thuốc kê đơn hoặc sự chấp thuận hoặc tuân thủ của bất kỳ công cụ phần mềm nào liên quan đến Nội dung có trên Dịch vụ.
 3. Các thiệt hại, gián đoạn dịch vụ hoặc vi rút có thể lây nhiễm vào máy tính hoặc thiết bị viễn thông của bạn phát sinh từ việc bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ và nội dung của nó.

Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp Lang Nguyên Media, các chi nhánh, người cấp phép, nhà thầu hoặc bất kỳ viên chức, giám đốc, nhân viên hoặc đại lý nào của họ hoặc bất kỳ bên thứ ba nào được đề cập trên Dịch vụ sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào ( bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại ngẫu nhiên và do hậu quả, thương tật cá nhân / chết oan, lợi nhuận bị mất hoặc thiệt hại do mất dữ liệu hoặc gián đoạn kinh doanh) ngay cả khi Lang Nguyên Media trước đó đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó, cho dù là trong một hành động theo hợp đồng , sơ suất hoặc bất kỳ lý thuyết nào khác, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng, không thể sử dụng hoặc thực hiện thông tin và Nội dung và Dịch vụ. Những giới hạn này sẽ được áp dụng bất kể trường hợp nào không đạt được mục đích thiết yếu hoặc sự tồn tại của bất kỳ biện pháp khắc phục hạn chế nào. Lang Nguyên Media không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thương tích cá nhân nào, bao gồm tử vong, hoặc vi phạm do bạn sử dụng hoặc sử dụng sai Dịch vụ, Nội dung hoặc Nhận xét (được định nghĩa bên dưới). Mọi khiếu nại phát sinh liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, mọi Nội dung hoặc Nhận xét phải được đưa ra trong vòng một (1) năm kể từ ngày sự kiện dẫn đến hành động đó xảy ra. Các biện pháp khắc phục theo Điều khoản Sử dụng này là độc quyền và được giới hạn đối với những biện pháp được cung cấp rõ ràng trong Điều khoản Sử dụng này.

Để biết thêm thông tin từ chối trách nhiệm và thông tin liên quan đến nội dung sức khỏe, vui lòng đọc TUYÊN BỐ THÔNG TIN SỨC KHỎE của chúng tôi , được đưa vào đây để tham khảo.

QUẢNG CÁO, TÌM KIẾM VÀ LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB KHÁC

Lang Nguyên Media có thể chọn các trang web nhất định làm phản hồi ưu tiên cho các cụm từ tìm kiếm bạn nhập và Lang Nguyên Media có thể đồng ý cho phép các nhà quảng cáo phản hồi các cụm từ tìm kiếm nhất định bằng quảng cáo hoặc nội dung được tài trợ. Lang Nguyên Media không khuyến nghị và không xác nhận nội dung trên bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Lang Nguyên Media không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web của bên thứ ba được liên kết, các trang được đóng khung trong Dịch vụ, các trang của bên thứ ba được cung cấp dưới dạng kết quả tìm kiếm hoặc quảng cáo của bên thứ ba và không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về nội dung hoặc độ chính xác của chúng. Việc bạn sử dụng các trang web của bên thứ ba là do bạn tự chịu rủi ro và tuân theo các điều khoản sử dụng cho các trang web đó. Lang Nguyên Media không xác nhận bất kỳ sản phẩm nào được quảng cáo trên Nội dung hoặc Dịch vụ.

INDEMNITY

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ Lang Nguyên Media, các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, người cấp phép và nhà cung cấp của nó vô hại khỏi và chống lại bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc yêu cầu, trách nhiệm pháp lý và dàn xếp nào, bao gồm nhưng không giới hạn các khoản phí pháp lý và kế toán hợp lý, do, hoặc bị cáo buộc là do (i) việc bạn sử dụng và truy cập Dịch vụ, (ii) bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này, (iii) bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền, tài sản hoặc quyền riêng tư, hoặc (iv) bất kỳ khiếu nại nào rằng việc bạn sử dụng Dịch vụ gây ra thiệt hại cho bên thứ ba.

VỊ TRÍ VÀ KHẢO SÁT

Lang Nguyên Media có trụ sở tại Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam. Lang Nguyên Media không tuyên bố rằng Nội dung là phù hợp hoặc có thể được tải xuống bên ngoài Việt Nam. Quyền truy cập vào Nội dung có thể không hợp pháp bởi một số người hoặc ở một số quốc gia nhất định. Nếu bạn truy cập Dịch vụ từ bên ngoài Việt Nam, bạn tự chịu rủi ro và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp của khu vực tài phán của mình.

Các điều khoản sau đây vẫn tồn tại sau khi Điều khoản Sử dụng này hết hạn hoặc chấm dứt vì bất kỳ lý do gì: Vị trí và Sự tồn tại, Trách nhiệm pháp lý của Lang Nguyên Media và các nhà cấp phép của nó, Nhận xét, Bồi thường, Quyền tài phán, Không từ bỏ và Hoàn thành Thỏa thuận và Sửa đổi.

QUYỀN HẠN

Bạn đồng ý rõ ràng rằng quyền tài phán độc quyền đối với bất kỳ tranh chấp nào với Lang Nguyên Media, hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ và / hoặc Nội dung của bạn, nằm trong các tòa án và bạn cũng đồng ý và đồng ý rõ ràng với việc thực hiện quyền tài phán cá nhân tại các tòa án liên quan đến bất kỳ tranh chấp nào như vậy bao gồm bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến Lang Nguyên Media hoặc các chi nhánh, công ty con, nhân viên, nhà thầu, cán bộ, giám đốc, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và nhà cung cấp nội dung.

Các Điều khoản Sử dụng này chịu sự điều chỉnh của các luật thông tin và truyền thông, không tuân theo các nguyên tắc xung đột luật. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này bị bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào phát hiện là không hợp lệ, thì sự vô hiệu của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại của Điều khoản sử dụng này, sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ. Không từ bỏ bất kỳ Điều khoản Sử dụng nào sẽ được coi là sự từ bỏ tiếp tục hoặc tiếp tục đối với điều khoản hoặc điều kiện đó hoặc bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào khác.

BÌNH LUẬN

Tất cả các nhận xét, phản hồi, đề xuất, ý tưởng và các nội dung gửi khác được tiết lộ, gửi hoặc cung cấp cho Lang Nguyên Media trên hoặc bởi Nội dung và / hoặc Dịch vụ hoặc được tiết lộ, gửi hoặc cung cấp liên quan đến việc bạn sử dụng Nội dung và / hoặc Dịch vụ (gọi chung là “Nhận xét”) sẽ là tài sản của Lang Nguyên Media. Việc tiết lộ, gửi hoặc đưa ra bất kỳ Nhận xét nào như vậy sẽ cấu thành việc chuyển nhượng cho Lang Nguyên Media tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trên toàn thế giới đối với tất cả bản quyền và các tài sản trí tuệ khác trong Nhận xét. Lang Nguyên Media đang và sẽ không có nghĩa vụ (1) duy trì bất kỳ Bình luận nào một cách tin cậy; (2) trả cho người dùng bất kỳ khoản bồi thường nào cho bất kỳ Bình luận nào; hoặc (3) để trả lời bất kỳ Bình luận nào của người dùng.

Bạn đồng ý không đăng trên hoặc truyền qua Dịch vụ bất kỳ Nhận xét hoặc tài liệu nào khác:

 • Bất hợp pháp, bôi nhọ, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, nói xấu, thô tục, khiêu dâm, khiêu dâm, tục tĩu, thù hận hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc có thể bị phản đối dưới bất kỳ hình thức nào;
 • Quảng cáo hoặc khuyến mãi cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào chưa được Lang Nguyên Media chấp thuận bằng văn bản;
 • Thông tin sai, gây hiểu lầm hoặc cấu thành một hành vi thương mại không công bằng hoặc lừa đảo;
 • Khuyến khích việc sử dụng rượu, thuốc lá hoặc bất kỳ chất bất hợp pháp nào;
 • Cấu thành sự vi phạm nghĩa vụ hợp đồng và / hoặc ủy thác của bạn hoặc xâm phạm quyền riêng tư;
 • Vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, tên thương mại, tên công ty, bí mật thương mại, bản quyền, công khai, hoặc các quyền sở hữu hoặc độc quyền khác của bên thứ ba; hoặc
 • Chứa vi rút hoặc mã, tập lệnh, quy trình, tệp hoặc chương trình khác được thiết kế để thay đổi, làm gián đoạn, cản trở, hạn chế hoặc phá hủy hiệu suất và / hoặc hoạt động của bất kỳ phần mềm, phần cứng hoặc thiết bị nào khác.

Bạn cũng đồng ý rằng bất kỳ Bình luận nào bạn cung cấp không chứa bất kỳ thông tin bí mật, độc quyền hoặc bí mật thương mại nào của bất kỳ bên thứ ba nào và sẽ không được Lang Nguyên Media coi là bí mật. Lang Nguyên Media sẽ không có nghĩa vụ lưu trữ, lưu giữ các bản sao hoặc trả lại bất kỳ Bình luận nào. Lang Nguyên Media bảo lưu quyền (nhưng không có nghĩa vụ), theo quyết định riêng của mình, sửa đổi, xóa hoặc loại bỏ bất kỳ Nhận xét nào từ Dịch vụ mà nó cho là vi phạm các yêu cầu đã nêu ở trên.

Không giới hạn tính tổng quát của những điều đã nói ở trên, Lang Nguyên Media sẽ có quyền:

 • Loại bỏ hoặc từ chối đăng bất kỳ Bình luận nào vì bất kỳ hoặc không có lý do theo quyết định riêng của chúng tôi.
 • Thực hiện bất kỳ hành động nào đối với bất kỳ Nhận xét nào mà Chúng tôi cho là cần thiết hoặc thích hợp theo quyết định riêng của chúng tôi, bao gồm nếu Chúng tôi tin rằng Nhận xét đó vi phạm Điều khoản Sử dụng, vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền nào khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, đe dọa đến sự an toàn cá nhân của người dùng Dịch vụ hoặc công chúng, hoặc có thể tạo ra trách nhiệm pháp lý đối với Lang Nguyên Media.
 • Tiết lộ danh tính của bạn hoặc thông tin khác về bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào cho rằng tài liệu do bạn đăng vi phạm quyền của họ, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của họ.
 • Thực hiện hành động pháp lý thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn, chuyển đến cơ quan thực thi pháp luật, đối với bất kỳ việc sử dụng bất hợp pháp hoặc trái phép Dịch vụ.
 • Chấm dứt hoặc tạm ngừng quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc một phần của Dịch vụ vì bất kỳ lý do nào hoặc không, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ vi phạm nào đối với các Điều khoản Sử dụng này.

Không giới hạn những điều đã nói ở trên, chúng tôi có quyền hợp tác đầy đủ với bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật nào hoặc lệnh tòa yêu cầu hoặc chỉ đạo Chúng tôi tiết lộ danh tính hoặc thông tin khác của bất kỳ ai đăng bất kỳ tài liệu nào trên hoặc thông qua Dịch vụ. BẠN CHỜ VÀ NẮM GIỮ CÔNG TY VÀ NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN CỦA CÔNG TY, CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, NGƯỜI CẤP PHÉP VÀ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TỪ BẤT KỲ YÊU CẦU NÀO DO BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO DO BẤT KỲ BÊN NÀO THỰC HIỆN THỰC HIỆN HOẶC NHƯ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA CỦA NÓ ĐƯỢC coi là HẬU QUẢ CỦA VIỆC ĐIỀU TRA BỞI CÁC BÊN NÀY HOẶC CÁC CƠ QUAN THI HÀNH PHÁP LUẬT.

Tuy nhiên, chúng tôi không thể xem xét tất cả tài liệu trước khi nó được đăng trên Dịch vụ và không thể đảm bảo loại bỏ nhanh chóng tài liệu bị phản đối sau khi nó đã được đăng. Theo đó, trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động hoặc không hành động nào liên quan đến việc truyền tải, liên lạc hoặc nội dung được cung cấp bởi bất kỳ người dùng hoặc bên thứ ba nào. Chúng tôi không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ ai về việc thực hiện hoặc không đạt hiệu quả của các hoạt động được mô tả trong phần này.

Nội dung của bên thứ ba

Đôi khi, Lang Nguyên Media có thể đăng Nội dung do bên thứ ba và người dùng cung cấp (gọi chung là “Nội dung của bên thứ ba”). Ngoài ra, nếu bạn đăng ký nhận bản tin miễn phí của chúng tôi và email quảng cáo Dịch vụ (“Bản tin”), bạn có thể nhận Bản tin chứa Nội dung của bên thứ ba hoặc quảng cáo được tài trợ bởi bên thứ ba.

Mọi ý kiến, lời khuyên, tuyên bố, dịch vụ, ưu đãi hoặc thông tin hoặc nội dung khác được các bên thứ ba thể hiện hoặc cung cấp trong Nội dung của bên thứ ba là của (các) tác giả hoặc (các) nhà phân phối tương ứng và không phải của Lang Nguyên Media. Lang Nguyên Media không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của bất kỳ Nội dung bên thứ ba nào, cũng như khả năng bán được hoặc tính phù hợp của nó cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. Các tuyên bố từ chối trách nhiệm bổ sung và giới hạn trách nhiệm pháp lý được lưu ý dưới đây.

QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN

Tất cả thông tin Chúng tôi thu thập trên các Dịch vụ đều tuân theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi . Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với tất cả các hành động do Chúng tôi thực hiện đối với thông tin của bạn tuân theo Chính sách bảo mật xem thêm tại

Vui lòng gửi bất kỳ mối quan tâm nào liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi bằng cách liên hệ theo thông tin bên dưới

HOÀN THÀNH THỎA THUẬN VÀ SỬA ĐỔI

Trừ khi được cung cấp rõ ràng trong một “thông báo pháp lý” cụ thể về Dịch vụ, các Điều khoản Sử dụng này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Lang Nguyên Media liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ và Nội dung.

Lang Nguyên Media, theo quyết định riêng của mình, có quyền cập nhật, sửa đổi, bổ sung và sửa đổi các Điều khoản Sử dụng này, đồng thời áp đặt các điều khoản và điều kiện mới hoặc bổ sung đối với việc sử dụng Dịch vụ của bạn theo thời gian. Các cập nhật, sửa đổi, bổ sung, sửa đổi và các quy tắc, chính sách, điều khoản và điều kiện bổ sung như vậy (được gọi chung trong Điều khoản sử dụng này là “Điều khoản bổ sung”) sẽ có hiệu lực ngay lập tức và được kết hợp vào Điều khoản sử dụng này khi có thông báo, có thể được đưa ra bằng bất kỳ phương tiện hợp lý nào, bao gồm bằng cách đăng lên Dịch vụ. Việc bạn tiếp tục xem hoặc sử dụng Dịch vụ sau thông báo như vậy sẽ được coi là thể hiện rõ ràng sự chấp nhận của bạn đối với bất kỳ và tất cả các Điều khoản bổ sung như vậy.

CHẤM DỨT

Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ bất kỳ lúc nào (tuân theo các điều khoản còn hiệu lực được nêu ở đây). Lang Nguyên Media cũng có thể chấm dứt các Điều khoản Sử dụng và / hoặc Dịch vụ này bất kỳ lúc nào và có thể làm như vậy ngay lập tức mà không cần thông báo. Theo đó, Lang Nguyên có thể từ chối bạn quyền truy cập vào Dịch vụ, nếu theo quyết định riêng của Lang Nguyên Media, bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản hoặc quy định nào của Điều khoản sử dụng.

KHÔNG CHỜ ĐỢI

Việc Lang Nguyên Media không thực hiện nghiêm túc bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản Sử dụng này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền của Lang Nguyên Media trong việc thực thi sau đó điều khoản đó hoặc bất kỳ điều khoản nào khác của Thỏa thuận này, cũng như bất kỳ sự chậm trễ hay thiếu sót nào đối với Lang Nguyên Media thực hiện hoặc tận dụng bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào mà Lang Nguyên Media có hoặc có thể có dưới đây, hoạt động như một sự từ bỏ bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào.

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Cảm ơn bạn đã hợp tác của bạn. Chúng tôi hy vọng bạn thấy Dịch vụ của chúng tôi hữu ích và thuận tiện khi sử dụng. Các câu hỏi hoặc nhận xét liên quan đến các Dịch vụ này, bao gồm bất kỳ báo cáo nào về các liên kết không hoạt động, nên được chuyển đến:

Công ty CP Dịch vụ Y tế Lang Nguyên – Địa chỉ: Phú Bình – Phú Hội – Đức Trọng – Lâm Đồng – Việt Nam

© 2022 Công ty cổ phần dịch vụ y tế Lang Nguyên. Các dịch vụ, nội dung và sản phẩm trang web của chúng tôi chỉ dành cho mục đích thông tin. Lang Nguyên Media không cung cấp lời khuyên, chẩn đoán hoặc điều trị y tế. Xem thông tin bổ sung.